BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA 

QUY CÁCH SẢN PHẨM
Lốp 
Săm 
Yếm
   Đơn giá 
LỐP KHÔNG SĂM        
 Lốp CASUMINA 155R12 CA406N  X                850,000
 Lốp CASUMINA 145/70 R13 CA406B  X                600,000
 Lốp CASUMINA 155/65 R13 CA406A  X                770,000
 Lốp CASUMINA 165/60 R14 CA406Q  X                850,000
 Lốp CASUMINA 165/65 R13 CA406A  X                840,000
 Lốp CASUMINA 165/80 R13 CA406B  X                820,000
 Lốp CASUMINA 175/70 R13 CA406G  X             1,010,000
 Lốp CASUMINA 175 R13 CA406C  X                920,000
 Lốp CASUMINA 185/70 R13 CA406B  X                920,000
 Lốp CASUMINA 185/65 R14 CA406E  X                990,000
 Lốp CASUMINA 175/65 R14 CA406E  X                990,000
 Lốp CASUMINA 175/70 R14 CA406G  X                990,000
 Lốp CASUMINA 185 R14C 100/102 CA406F  X             1,140,000
 Lốp CASUMINA 185 R14C 8PR CA406F HPM  X             1,190,000
 Lốp CASUMINA 195/70 R14 CA406D  X             1,000,000
 Lốp CASUMINA 195/80 R14 CA406F  X             1,190,000
 Lốp CASUMINA 195 R14 CA406F  X             1,190,000
 Lốp CASUMINA 225/70 R15C CA406J  X             1,540,000
 Lốp CASUMINA 205/65 R15 CA406L  X             1,230,000
 Lốp CASUMINA 205/65 R15 CA406S  X             1,230,000
 Lốp CASUMINA 195/75 R16C CA406H  X             1,470,000
 Lốp CASUMINA 205/80 R16 CA406M  X             1,470,000
 Lốp CASUMINA 205 R16 CA406M  X             1,470,000
 Lốp CASUMINA 215/75 R16C CA406I  X             1,610,000
 Lốp CASUMINA 700 R16C CA406O  X             2,100,000
 LỐP TẢI + SĂM + YẾM        
 Lốp CASUMINA 600-12 máy kéo 12,14,16 gai  X                770,000
 Lốp CASUMINA 500-8 xe nâng bánh đặc  X             1,180,000
 Lốp CASUMINA 600-9 xe nâng bánh đặc  X             1,630,000
 Lốp CASUMINA 650-10 xe nâng bánh đặc  X             1,960,000
 Lốp CASUMINA 650-10 xe nâng bánh hơi  X             1,020,000
 Lốp CASUMINA 700-12 xe nâng bánh đặc  X             2,550,000
 Lốp CASUMINA 8.15-15 xe nâng bánh đặc  X             3,020,000
 Lốp CASUMINA 8.25-15 xe nâng bánh đặc  X             4,030,000
 Lốp CASUMINA 500-10 12PR CA405B  X  X              850,000
 Lốp CASUMINA 450-12 12PR CA405O  X                690,000
 Lốp CASUMINA 450-12 12PR CA402F  X                790,000
 Lốp CASUMINA 500-12 12PR CA402F  X  X              880,000
 Lốp CASUMINA 500-12 12PR CA405K  X  X              860,000
 Lốp CASUMINA 500-12 14PR CA402F  X  X              940,000
 Lốp CASUMINA 500-13 12PR CA402F  X  X           1,110,000
 Lốp CASUMINA 550-13 12PR CA402F  X  X           1,120,000
 Lốp CASUMINA 550-13 12PR CA405C  X  X           1,120,000
 Lốp CASUMINA 550-13 14PR CA402F HEAVYDUTY  X  X           1,210,000
 Lốp CASUMINA 550-13 14PR CA402F OVERSIDE  X  X           1,230,000
 Lốp CASUMINA 600-13 12PR CA402F  X  X           1,230,000
 Lốp CASUMINA 550-14 12PR CA405H  X             1,280,000
 Lốp CASUMINA 600-14 12PR CA405H(R185)  X  X           1,380,000
 Lốp CASUMINA 600-14 12PR CA405H(R195)  X  X           1,380,000
 Lốp CASUMINA 600-14 14PR CA405H(R185)  X  X           1,430,000
 Lốp CASUMINA 600-14 14PR CA405H(R195)  X  X           1,430,000
 Lốp CASUMINA 600-14 14PR CA402F  X  X           1,430,000
 Lốp CASUMINA 650-14 12PR CA405H  X  X           1,480,000
 Lốp CASUMINA 650-14 8PR CA405H  X  X           1,350,000
 Lốp CASUMINA 650-14 14PR CA402F  X  X           1,480,000
 Lốp CASUMINA 650-14 8PR CA402F  X  X           1,360,000
 Lốp CASUMINA 600-15 10PR CA402F  X  X           1,590,000
 Lốp CASUMINA 650-15 12PR CA405H  X  X  X         1,650,000
 Lốp CASUMINA 700-15 12PR CA405H  X  X  X         1,900,000
 Lốp CASUMINA 750-15 12PR CA411B  X  X  X         2,100,000
 Lốp CASUMINA 750-15 14PR CA411B  X  X  X         2,260,000
 Lốp CASUMINA 840-15 14PR CA405M  X             1,770,000
 Lốp CASUMINA 600-16 12PR CA405C  X  X           1,530,000
 Lốp CASUMINA 650-16 12PR CA405C  X  X  X         1,670,000
 Lốp CASUMINA 650-16 12PR CA402F  X  X  X         1,670,000
 Lốp CASUMINA 650-16 14PR CA405C  X  X  X         1,690,000
 Lốp CASUMINA 650-16 14PR CA402F  X  X  X         1,690,000
 Lốp CASUMINA 700-16 14PR CA402F  X  X  X         1,920,000
 Lốp CASUMINA 700-16 14PR CA405K  X  X  X         1,920,000
 Lốp CASUMINA 700-16 16PR CA402FHEAVYDUTY  X  X  X         2,010,000
 Lốp CASUMINA 700-16 16PR CA402F 02V TANH  X  X  X         2,130,000
 Lốp CASUMINA 700-16 16PR CA402F 0VERSIDE  X  X  X         2,620,000
 Lốp CASUMINA 750-16 16PR CA405C  X  X  X         2,560,000
 Lốp CASUMINA 750-16 16PR CA402F  X  X  X         2,650,000
 Lốp CASUMINA 750-16 18PR CA402F  X  X  X         2,700,000
 Lốp CASUMINA 825-16 18PR CA405C  X  X  X         2,770,000
 Lốp CASUMINA 825-16 18PR CA402F  X  X  X         2,870,000
 Lốp CASUMINA 825-16 20PR CA402F  X  X  X         3,020,000
 Lốp CASUMINA 825-20 16PR CA402F  X  X           3,580,000
 Lốp CASUMINA 825-20 16PR CA405N  X  X           3,530,000
 Lốp CASUMINA 825-20 18PR CA402F  X  X           3,660,000
 Lốp CASUMINA 900-20 16PR CA402F  X  X  X         4,280,000
 Lốp CASUMINA 900-20 18PR CA402D  X  X  X         4,250,000
 Lốp CASUMINA 900-20 16PR CA405I  X  X  X         4,280,000
 Lốp CASUMINA 900-20 18PR CA402F  X  X  X         4,350,000
 Lốp CASUMINA 1000-20 18PR CA402F  X  X  X         4,860,000
 Lốp CASUMINA 1000-20 18PR CA405D  X  X  X         4,800,000
 Lốp CASUMINA 1000-20 18PR CA405J  X  X  X         4,800,000
 Lốp CASUMINA 1000-20 18PR CA402F OVERSIDE  X  X  X         5,680,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 18PR CA405J  X  X  X         5,610,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 18PR CA402F  X  X  X         5,680,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 18PR CA402L  X  X  X         5,560,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 18PR CA411K  X  X  X         5,560,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 18PR CA405S  X  X  X         5,560,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 18PR CA402I  X  X  X         5,560,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 20PR CA402L  X  X  X         5,660,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 20PR CA411K  X  X  X         5,660,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 20PR CA405S  X  X  X         5,660,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 20PR CA402I  X  X  X         5,660,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 20PR CA402G  X  X  X         5,860,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 20PR CA402F SUPERLOAD  X  X  X         5,820,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 20PR CA402F OVERSIDE  X  X  X         6,260,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 24PR CA402F OVERSIDE  X  X  X         6,430,000
 Lốp CASUMINA 1100-20 24PR CA402M  X  X  X         6,930,000
 Lốp CASUMINA 1200-20 20PR CA402F  X  X  X         6,290,000
 Lốp CASUMINA 1200-20 20PR CA402L  X  X  X         6,240,000
 Lốp CASUMINA 1200-20 24PR CA402F  X  X  X         7,020,000
 Lốp CASUMINA 1200-20 24PR CA402M  X  X  X         7,800,000
 Lốp CASUMINA 1200-20 20PR CA402G  X  X  X         6,650,000
 Lốp CASUMINA 1200-24 20PR CA402G  X  X  X         8,610,000
 Lốp CASUMINA 1200-24 20PR CA402F  X  X  X         8,300,000
 Lốp CASUMINA 1200-24 24PR CA402F  X  X  X         9,010,000
 Lốp CASUMINA 1200-24 24PR CA402K  X  X  X         9,010,000
 Lốp CASUMINA 1200-24 24PR CA402G  X  X  X         9,430,000
 Lốp CASUMINA 1200-24 24PR CA402M  X  X  X         9,770,000
 Lốp CASUMINA 1200-24 24PR CA402H  X  X  X       10,200,000

(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)