BẢNG GIÁ LỐP SRC CAO SU SAO VÀNG

 

TT
Mã Sản Phẩm
Kiểu Hoa Lốp
 Đơn giá (Lốp + Săm + Yếm)
2 Lốp tải SRC 5.00-12 12 PR SV 717 ngang 866,000
3 Lốp tải SRC 5.00-12 14 PR SV 717 ngang 958,000
4 Lốp tải SRC 5.50-13 12 PR SV 717 ngang 1,186,000
5 Lốp tải SRC 5.50-13 14 PR SV 717 ngang 1,315,000
6 Lốp tải SRC 6.00-13 14 PR SV 717 ngang 1,373,000
7 Lốp tải SRC 6.70-13 12 PR SV 720 ngang 1,626,000
8 Lốp tải SRC 6.00-14 14 PR SV 730 dọc 1,451,000
9 Lốp tải SRC 6.00-14 14 PR SV 717 ngang 1,481,000
10 Lốp tải SRC 6.00-15 14 PR SV 730 dọc 1,712,000
11 Lốp tải SRC 6.00-15 14 PR SV 717 ngang 1,722,000
12 Lốp tải SRC 6.50-15 14 PR SV 730 dọc 1,764,000
13 Lốp tải SRC 6.50-15 14 PR SV 717 ngang 1,769,000
14 Lốp tải SRC 8.40-15 8 PR SV 715 dọc 2,167,000
15 Lốp tải SRC 8.40-15 14 PR SV 715 dọc 2,200,000
16 Lốp tải SRC 6.50-16 14 PR SV 730 dọc 1,809,000
17 Lốp tải SRC 6.50-16 14 PR SV 717 ngang 1,820,000
18 Lốp tải SRC 7.00-16 14 PR SV 730 dọc 2,187,000
19 Lốp tải SRC 7.00-16 14 PR SV 717 ngang 2,187,000
20 Lốp tải SRC 7.00-16 16 PR SV 717 ngang 2,274,000
21 Lốp tải SRC 7.00-16 16PRSV717 new ngang 2,911,000
22 Lốp tải SRC 7.50-16 16 PR SV 730 dọc 2,867,000
23 Lốp tải SRC 7.50-16 16 PR SV 717 ngang 2,911,000
24 Lốp tải SRC 8.25-16 18 PR SV 730 dọc 3,211,000
25 Lốp tải SRC 8.25-16 18 PR SV 717 ngang 3,289,000
26 Lốp tải SRC 7.50-18 16 PR SV 551 dọc 3,417,000
27 Lốp tải SRC 7.50-20 16 PR SV 551 dọc 3,413,000
28 Lốp tải SRC 7.50-20 16 PR SV 617 ngang 3,410,000
29 Lốp tải SRC 8.25-20 16 PR SV 646 dọc 3,910,000
30 Lốp tải SRC 8.25-20 16 PR SV 617 ngang 3,985,000
II Lốp tải SRC xe tải nặng – Xe khách
31 Lốp tải SRC 9.00-20 16 PR SV 648 dọc 4,739,000
32 Lốp tải SRC 9.00-20 16 PR SV 617 ngang 4,767,000
33 Lốp tải SRC 9.00-20 16PRSV649New ngang 5,490,000
34 Lốp tải SRC 10.00-20 18 PR SV 648 dọc 5,418,000
35 Lốp tải SRC 10.00-20 18 PR SV 617,649 ngang 5,490,000
36 Lốp tải SRC 10.00-20 18PRSV 617,649CT C.Trường 5,500,000
37 Lốp tải SRC 10.00-20 20 PR SV 617 ngang 5,601,000
38 Lốp tải SRC 10.00-20 20 PR SV 617 CT C.Trường 5,698,000
39 Lốp tải SRC 10.00-20 18 PR SV 617 New ngang 6,395,000
40 Lốp tải SRC 10.00-20 20 PR SV 617 New ngang 6,547,000
41 Lốp tải SRC 11.00-20 18 PR SV 648 dọc 6,386,000
42 Lốp tải SRC 11.00-20 18 PR SV 617,649 ngang 6,395,000
43 Lốp tải SRC 11.00-20 18 PR SV 617,638CT C.Trường 6,432,000
44 Lốp tải SRC 11.00-20 20 PR SV 617,649 ngang 6,547,000
45 Lốp tải SRC 11.00-20 20 PR SV 617,638CT C.Trường 6,625,000
46 Lốp tải SRC 11.00-20 24 PR SV 652 CT ngang 7,454,000
47 Lốp tải SRC 11.00-20 20 PR SV 617 New ngang 7,197,000
48 Lốp tải SRC 12.00-20 18 PR SV 602,617 ngang 7,102,000
49 Lốp tải SRC 12.00-20 18 PR SV617,638CT C.Trường 7,140,000
50 Lốp tải SRC 12.00-20 20 PR SV 617,649 ngang 7,197,000
51 Lốp tải SRC 12.00-20 20 PR SV649,638CT C.Trường 7,212,000
52 Lốp tải SRC 12.00-20 24 PR SV 617 CT C.Trường 7,519,000
53 Lốp tải SRC 12.00-20 24 PR SV 652 CT C.Trường 8,736,000
54 Lốp tải SRC 12.00-24 20 PR SV 617 ngang 10,617,000
55 Lốp tải SRC12.00-24 20 PR SV617,638CT C.Trường 10,713,000
56 Lốp tải SRC 12.00-24 20 PR SV 652 CT C.Trường 11,446,000
57 Lốp tải SRC 12.00-24 24 PR SV 652 CT C.Trường 11,633,000
III Lốp xe nông nghiệp
58 Lốp SRC CD3.50-10 4PR Nông nghiệp 214,000
59 Lốp SRC CD 4.00-10 4PR SV 909 Nông nghiệp 273,000
60 Lốp SRC CD 5.00-10 4PR SV 919 Nông nghiệp 401,000
61 Lốp SRC CD 5.00-12 6PR SV 903 Nông nghiệp 492,000
62 Lốp SRC CD 5.00-12 6PR SV 917 Nông nghiệp 520,000
63 Lốp SRC NN 9.5-24 12PR SV855 Nông nghiệp 3,153,000
64 Lốp SRC MKBS 6.00-12 10PR SV 816 Nông nghiệp 933,000
65 Lốp SRC MKBS 6.00-12 14PR SV 816 Nông nghiệp 1,095,000
66 Lốp SRC MKBS 6.50-12 14PR SV 816 Nông nghiệp 1,192,000
67 Lốp SRC MKBS 6.00-14 10PR SV 833 Nông nghiệp 1,026,000
68 Lốp SRC MKBS 6.50-14 10PR SV 833 Nông nghiệp 1,026,000
IV Lốp xe chuyên dụng
69 Lốp SRC CD 12.00-18 8PR SV 910 Chuyên dụng 5,809,000
70 Lốp SRC CD 12.00-18 14PR SV 910 Chuyên dụng 6,099,000
71 Lốp SRC CD 12.00-20 8PR SV 910 Chuyên dụng 6,446,000
72 Lốp SRC CD 12.00-20 14PR SV 910 Chuyên dụng 6,754,000

(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)