BẢNG GIÁ LỐP TOYO

STT
KÍCH CỠ – SIZE
MÃ GAI
XUẤT XỨ
GIÁ BÁN
LAZANG – VÀNH 13
1 Lốp Toyo 165/70R13 TYTE NHẬT     1,490,000
2 Lốp Toyo 175/70R13 TYTE NHẬT     1,510,000
LAZANG – VÀNH 14
3 Lốp Toyo 165/70 R14 350TL NHẬT     1,570,000
4 Lốp Toyo 175/60R14 TYTE+ NHẬT     1,860,000
5 Lốp Toyo 175/65R14 TYTE NHẬT     1,700,000
6 Lốp Toyo 175/70R14 TYTE+A NHẬT     1,590,000
7 Lốp Toyo 175/70R14 TAMPF NHẬT     1,650,000
8 Lốp Toyo 175R14 TYH08 NHẬT     1,860,000
9 Lốp Toyo 185R14 TYH08 NHẬT     1,970,000
10 Lốp Toyo 185/60R14 TYTE+A NHẬT     2,010,000
11 Lốp Toyo 185/65R14 TYTE+A NHẬT     1,720,000
12 Lốp Toyo 185/70R14 TYTE+A NHẬT     1,690,000
13 Lốp Toyo 195/70R14 TYTE+A NHẬT     1,670,000
14 Lốp Toyo 205/65R14 TYTE+A NHẬT     2,040,000
15 Lốp Toyo 205/70R14 TYTE+A NHẬT     1,900,000
16 Lốp Toyo 235/60R14 TYTE+A NHẬT     2,270,000
LAZANG – VÀNH 15
17 Lốp Toyo 165/50R15 TYDRB NHẬT     1,670,000
18 Lốp Toyo 175/55R15 TYDRB NHẬT     1,620,000
19 Lốp Toyo 175/60R15 TYTE+A NHẬT     2,170,000
20 Lốp Toyo 175/65R15 TAMPF NHẬT     1,980,000
21 Lốp Toyo 185/55R15 TYDRB/PXT1R NHẬT     1,750,000
22 Lốp Toyo 185/55 R15 TAMPF NHẬT     2,130,000
23 Lốp Toyo 185/60R15 TAMPF NHẬT     2,030,000
24 Lốp Toyo 185/65R15 TYTE+A NHẬT     2,000,000
25 Lốp Toyo 195R15 TYH08/TYH07 NHẬT     2,220,000
26 Lốp Toyo 195/55R15 PXT1R NHẬT     1,740,000
27 Lốp Toyo 195/55R15 TYDRB NHẬT     1,800,000
28 Lốp Toyo 195/60R15 TYTE+ NHẬT     2,120,000
29 Lốp Toyo 195/65R15 TYTE+ NHẬT     1,860,000
30 Lốp Toyo 195/65R15 PXC1S NHẬT     2,220,000
31 Lốp Toyo 195/70R15 TYH08 NHẬT     2,680,000
32 Lốp Toyo 205/65R15 TYTE+/PXTPT NHẬT     1,960,000
33 Lốp Toyo 205/65R15 PXC1S NHẬT     2,370,000
34 Lốp Toyo 205/70R15 TYH08 NHẬT     2,710,000
35 Lốp Toyo 205/70R15 OPHT NHẬT     2,600,000
36 Lốp Toyo 205/70R15 TYTE+ NHẬT     2,370,000
37 Lốp Toyo P205/75R15 OPAT NHẬT     2,860,000
38 Lốp Toyo 215/60R15 TYTE+ NHẬT     2,320,000
39 Lốp Toyo P215/60R15 PXTPT NHẬT     2,110,000
40 Lốp Toyo 215/65R15 TYTE+/PXC1S NHẬT     2,370,000
41 Lốp Toyo 215/70R15 OPAT NHẬT     2,970,000
42 Lốp Toyo 215/70R15 TAMPF NHẬT     2,600,000
43 Lốp Toyo P215/75R15 OPAT/OPAT2 NHẬT     3,120,000
44 Lốp Toyo 225/60 R15 TYTE+ NHẬT     2,370,000
45 Lốp Toyo 225/70R15 TYH08 NHẬT     2,690,000
46 Lốp Toyo P225/75R15 OPHT NHẬT     3,230,000
47 Lốp Toyo 235/70R15 OPHT NHẬT     3,040,000
48 Lốp Toyo 235/75R15 OPHT NHẬT     3,780,000
49 Lốp Toyo LT235/75R15 OPHT NHẬT     3,780,000
50 Lốp Toyo LT235/75R15 OPAT2 NHẬT     4,240,000
51 Lốp Toyo 235/75R15 OPAT/OPAT2 NHẬT     3,270,000
52 Lốp Toyo 255/70R15 OPAT/OPAT2 NHẬT     3,740,000
53 Lốp Toyo 265/70R15 OPHT NHẬT     3,540,000
54 Lốp Toyo 265/70R15 OPAT/OPAT2 NHẬT     3,590,000
55 Lốp Toyo 30X9.50R15 OPAT/OPAT2 NHẬT     3,670,000
56 Lốp Toyo 31X10.50R15 OPAT/OPAT2 NHẬT     4,350,000
57 Lốp Toyo 31X10.50R15 OPMT NHẬT     5,920,000
LAZANG – VÀNH 16
58 Lốp Toyo 175/60R16 TAMPF NHẬT     2,370,000
59 Lốp Toyo 185/55R16 TYDRB NHẬT     1,820,000
60 Lốp Toyo 195/45R16 TYDRB NHẬT     1,930,000
61 Lốp Toyo 195/50R16 TYDRB/PXT1R NHẬT     2,000,000
62 Lốp Toyo 195/50R16 TYTE+ NHẬT     2,270,000
63 Lốp Toyo 195/55 R16 PXT1R NHẬT     2,220,000
64 Lốp Toyo 195/55 R16 TAMPF NHẬT     2,220,000
65 Lốp Toyo 195/60R16 TYTE+A NHẬT     2,310,000
66 Lốp Toyo 195/60R16 TAMPF NHẬT     2,480,000
67 Lốp Toyo 195/75R16 TYH08 NHẬT     2,480,000
68 Lốp Toyo 205R16 785TL NHẬT     3,180,000
69 Lốp Toyo 205/55R16 TYDRB NHẬT     2,220,000
70 Lốp Toyo 205/55R16 PXC1S NHẬT     2,600,000
71 Lốp Toyo 205/60R16 TYTE+/PXC1S NHẬT     2,270,000
72 Lốp Toyo 205/60R16 TAMPF NHẬT     2,480,000
73 Lốp Toyo 205/65 R16 PXC1S NHẬT     2,540,000
74 Lốp Toyo 205/65 R16 TYTE+ NHẬT     2,330,000
75 Lốp Toyo 215/55 R16 PXC1S NHẬT     2,530,000
76 Lốp Toyo 215/60R16 TYTE+/OPHT NHẬT     2,270,000
77 Lốp Toyo 215/60R16 PXC1S NHẬT     2,480,000
78 Lốp Toyo 215/65R16 OPHT/TAMPF NHẬT     3,330,000
79 Lốp Toyo 215/70R16 OPHT/TAMPF NHẬT     2,910,000
80 Lốp Toyo 215/75R16 TYH08 NHẬT     3,200,000
81 Lốp Toyo LT215/85R16 OPHT/OPAT NHẬT     4,160,000
82 Lốp Toyo 225/55R16 PXC1S NHẬT     2,920,000
83 Lốp Toyo 225/55ZR16 PXTS NHẬT     2,920,000
84 Lốp Toyo 225/60R16 PXTPT NHẬT     2,480,000
85 Lốp Toyo 225/60R16 PXC1S NHẬT     2,600,000
86 Lốp Toyo P225/75R16 OPAT/OPAT2 NHẬT     3,650,000
87 Lốp Toyo LT225/75R16 OPHT/OPAT NHẬT     4,010,000
88 Lốp Toyo 235/60R16 OPHT/PXC1S NHẬT     3,100,000
89 Lốp Toyo P235/65R16 OPHT NHẬT     3,290,000
90 Lốp Toyo 235/70R16 OPHT NHẬT     3,340,000
91 Lốp Toyo 235/70R16 OPAT NHẬT     3,300,000
92 Lốp Toyo P235/75R16 OPHT/OPAT NHẬT     3,630,000
93 Lốp Toyo LT235/85R16 OPHT/OPATA NHẬT     4,170,000
94 Lốp Toyo LT 235/85 R16 OPAT2 NHẬT     4,170,000
95 Lốp Toyo 245/70R16 OPAT NHẬT     3,590,000
96 Lốp Toyo 245/70R16 OPHT NHẬT     3,330,000
97 Lốp Toyo 245/75R16 OPHT/OPAT NHẬT     4,430,000
98 Lốp Toyo LT 245/75 R16 OPATA/OPAT2 NHẬT     4,430,000
99 Lốp Toyo LT245/75R16 OPMT NHẬT     5,700,000
100 Lốp Toyo 255/65R16 OPHT/OPAT NHẬT     4,530,000
101 Lốp Toyo 255/70R16 OPAT/OPAT2 NHẬT     3,930,000
102 Lốp Toyo 255/70R16 OPHT NHẬT     4,120,000
103 Lốp Toyo 265/70R16 OPAT/PXST2 NHẬT     3,670,000
104 Lốp Toyo 265/70R16 OPHT NHẬT     4,020,000
105 Lốp Toyo LT265/75R16 OPAT/OPAT2 NHẬT     4,400,000
106 Lốp Toyo LT265/75R16 OPMT NHẬT     6,080,000
107 Lốp Toyo 275/70R16 OPAT/OPHT NHẬT     3,970,000
108 Lốp Toyo LT285/75R16 OPATA NHẬT     5,260,000
109 Lốp Toyo LT315/75R16 OPMT NHẬT     7,400,000
LAZANG – VÀNH 17
110 Lốp Toyo 205/40 R17 TYDRB NHẬT     2,540,000
111 Lốp Toyo 205/45 R17 TYDRB NHẬT     2,370,000
112 Lốp Toyo 205/45 R17 PXC1S NHẬT     2,670,000
113 Lốp Toyo 205/50 R17 TYDRB NHẬT     2,430,000
114 Lốp Toyo 205/50 R17 PXR32B NHẬT     2,720,000
115 Lốp Toyo 215/40 R17 TYDRB NHẬT     2,430,000
116 Lốp Toyo 215/45 R17 TYDRB NHẬT     2,530,000
117 Lốp Toyo 215/45 R17 PXC1S/PXTS NHẬT     2,720,000
118 Lốp Toyo 215/50 R17 TYDRB NHẬT     2,720,000
119 Lốp Toyo 215/50 R17 PXC1S NHẬT     2,830,000
120 Lốp Toyo 215/55 R17 TYDRB NHẬT     2,460,000
121 Lốp Toyo 215/55 R17 PXC1S NHẬT     2,920,000
122 Lốp Toyo 215/55 R17 TAMPF NHẬT     3,020,000
123 Lốp Toyo 215/60 R17 TYH08 NHẬT     4,110,000
124 Lốp Toyo 215/60 R17 TALU2 NHẬT     3,120,000
125 Lốp Toyo 215/65 R17 TYVSC NHẬT     3,700,000
126 Lốp Toyo 215/70 R17 TYVSC NHẬT     3,930,000
127 Lốp Toyo 225/45 R17 PXTS NHẬT     3,120,000
128 Lốp Toyo 225/45 R17 PXC1S NHẬT     3,020,000
129 Lốp Toyo 225/45 R17 TYDRB NHẬT     2,970,000
130 Lốp Toyo 225/50 R17 TYDRB NHẬT     2,560,000
131 Lốp Toyo 225/50 R17 PXC1S/PXTS NHẬT     2,860,000
132 Lốp Toyo 225/55 R17 TYDRB NHẬT     2,770,000
133 Lốp Toyo 225/55 R17 PXTSB NHẬT     3,230,000
134 Lốp Toyo 225/55 R17 PXC1S NHẬT     2,920,000
135 Lốp Toyo 225/60 R17 TASUS NHẬT     3,770,000
136 Lốp Toyo 225/65 R17 OPHT NHẬT     3,860,000
137 Lốp Toyo 235/55 R17 PXC1S/PXTS NHẬT     3,490,000
138 Lốp Toyo P235/60 R17 OPHT NHẬT     3,970,000
139 Lốp Toyo 235/65 R17 PXTSS/PXST2 NHẬT     3,440,000
140 Lốp Toyo 235/70 R17 OPHT NHẬT     4,330,000
141 Lốp Toyo 245/40 ZR17 PXTS NHẬT     3,700,000
142 Lốp Toyo 245/40 R17 PXC1S NHẬT     4,080,000
143 Lốp Toyo 245/45 ZR17 PXTS NHẬT     3,820,000
144 Lốp Toyo 245/45 R17 PXC1S NHẬT     3,640,000
145 Lốp Toyo P245/65 R17 OPA20/OPA28 NHẬT     4,260,000
146 Lốp Toyo P245/65 R17 OPHT NHẬT     4,180,000
147 Lốp Toyo P245/70 R17 OPHT/OPAT NHẬT     4,440,000
148 Lốp Toyo P245/75 R17 OPHT NHẬT     4,390,000
149 Lốp Toyo 255/40ZR17 PXTS NHẬT     3,910,000
150 Lốp Toyo 255/60 R17 PXTSS NHẬT     4,210,000
151 Lốp Toyo P255/65 R17 OPAT NHẬT     4,480,000
152 Lốp Toyo P255/70 R17 OPHT NHẬT     4,870,000
153 Lốp Toyo 265/65 R17 OPHT NHẬT     4,080,000
154 Lốp Toyo 265/65 R17 OPAT/OPAT2 NHẬT     4,480,000
155 Lốp Toyo P265/70 R17 OPAT/OPHT NHẬT     4,580,000
156 Lốp Toyo 275/55 R17 PXST2 NHẬT     4,380,000
157 Lốp Toyo 275/65R17 OPHT/OPAT NHẬT     4,840,000
158 Lốp Toyo 285/65R17 OPHT NHẬT     4,840,000
159 Lốp Toyo LT285/70R17 OPAT NHẬT     6,180,000
LAZANG – VÀNH 18
160 Lốp Toyo 215/40ZR18 PXTS NHẬT     3,180,000
161 Lốp Toyo 215/45ZR18 PXC1S/PXTS NHẬT     3,340,000
162 Lốp Toyo 215/55 R18 TAMPF NHẬT     3,960,000
163 Lốp Toyo 225/35ZR18 PXTS NHẬT     3,690,000
164 Lốp Toyo 225/40ZR18 PXTS NHẬT     3,330,000
165 Lốp Toyo 225/40R18 PXC1S NHẬT     3,440,000
166 Lốp Toyo 225/40R18 TYDRB NHẬT     3,040,000
167 Lốp Toyo 225/45R18 PXC1S/PXTS NHẬT     3,860,000
168 Lốp Toyo 225/45 R18 TYDRB NHẬT     3,110,000
169 Lốp Toyo 225/50 R18 PXC1S NHẬT     3,390,000
170 Lốp Toyo 225/55R18 TAMPF NHẬT     4,090,000
171 Lốp Toyo 235/40ZR18 PXTS NHẬT     3,740,000
172 Lốp Toyo 235/50R18 PXC1S/PXTS NHẬT     4,710,000
173 Lốp Toyo 235/55R18 OPHT NHẬT     4,380,000
174 Lốp Toyo 235/60R18 OPHT/PXTSS NHẬT     4,620,000
175 Lốp Toyo P235/65R18 OPHT NHẬT     4,380,000
176 Lốp Toyo 245/40R18 PXC1S/PXTS NHẬT     4,410,000
177 Lốp Toyo 245/45ZR18 PXC1S/PXTS NHẬT     4,670,000
178 Lốp Toyo 245/45 R18 TYDRB NHẬT     3,490,000
179 Lốp Toyo 245/50 R18 PXC1S NHẬT     4,840,000
180 Lốp Toyo P245/60 R18 OPHT NHẬT     4,720,000
181 Lốp Toyo 255/35ZR18 PXC1S/PXTS NHẬT     4,300,000
182 Lốp Toyo 255/40ZR18 PXTS NHẬT     4,300,000
183 Lốp Toyo 255/45R18 PXTS/PXC1S NHẬT     4,410,000
184 Lốp Toyo 255/55R18 OPHT NHẬT     5,260,000
185 Lốp Toyo 255/55R18 PXTSS NHẬT     5,260,000
186 Lốp Toyo 255/60R18 PXST2/OPHT NHẬT     4,580,000
187 Lốp Toyo 255/60R18 OPA25 NHẬT     4,210,000
188 Lốp Toyo P255/65R18 TYVSC NHẬT     5,390,000
189 Lốp Toyo 255/70 R18 OPHT NHẬT     4,710,000
190 Lốp Toyo 265/35 R18 PXC1S NHẬT     4,870,000
191 Lốp Toyo 265/60R18 PXTSS NHẬT     4,950,000
192 Lốp Toyo P265/65 R18 OPAT NHẬT     5,180,000
193 Lốp Toyo P265/70 R18 OPAT NHẬT     4,540,000
194 Lốp Toyo 275/35ZR18 PXTS NHẬT     4,690,000
195 Lốp Toyo 275/45 R18 PXC1S NHẬT     4,760,000
196 Lốp Toyo P275/60R18 OPHT NHẬT     5,690,000
197 Lốp Toyo LT275/65 R18 OPHT NHẬT     6,020,000
198 Lốp Toyo 285/60 R18 OPAT NHẬT     5,860,000
LAZANG – VÀNH 19
199 Lốp Toyo 225/40 R19 PXTS/PXC1S NHẬT     4,300,000
200 Lốp Toyo 225/40ZR19 TYDRB NHẬT     3,440,000
201 Lốp Toyo 225/45 R19 TALU2 NHẬT     4,580,000
202 Lốp Toyo 225/55R19 PXR36 NHẬT     4,460,000
203 Lốp Toyo 225/55 R19 PXCF2S NHẬT     4,380,000
204 Lốp Toyo 235/35ZR19 PXTS NHẬT     4,950,000
205 Lốp Toyo 235/50R19 PXTSS NHẬT     5,470,000
206 Lốp Toyo 235/55R19 PXTSS NHẬT     4,620,000
207 Lốp Toyo 245/35ZR19 PXTS NHẬT     4,670,000
208 Lốp Toyo 245/40ZR19 PXTS/PXC1S NHẬT     4,950,000
209 Lốp Toyo 245/45R19 PXC1S NHẬT     4,950,000
210 Lốp Toyo P245/55R19 OPHT NHẬT     5,480,000
211 Lốp Toyo 255/35ZR19 PXTS NHẬT     4,740,000
212 Lốp Toyo 255/40ZR19 PXTS/PXC1S NHẬT     5,590,000
213 Lốp Toyo 255/50R19 PXTSS NHẬT     5,790,000
214 Lốp Toyo 255/55R19 PXST2/PXTSS NHẬT     6,230,000
215 Lốp Toyo 255/55R19 OPHT NHẬT     5,310,000
216 Lốp Toyo 265/30ZR19 PXTS NHẬT     5,730,000
217 Lốp Toyo 275/35ZR19 PXTS NHẬT     6,020,000
218 Lốp Toyo 275/40R19 PXC1S/PXT1R NHẬT     6,570,000
219 Lốp Toyo 275/45R19 PXTSS NHẬT     6,880,000
220 Lốp Toyo 275/55R19 TYVSC NHẬT     7,140,000
LAZANG – VÀNH 20
221 Lốp Toyo P235/55 R20 OPHT NHẬT     5,680,000
222 Lốp Toyo 245/40 R20 PXC1S/PXT1R NHẬT     5,080,000
223 Lốp Toyo 245/45ZR20 PXTS NHẬT     5,140,000
224 Lốp Toyo P245/50R20 TYVSC NHẬT     6,020,000
225 Lốp Toyo 255/35ZR20 PXTS NHẬT     6,460,000
226 Lốp Toyo 255/40R20 PXST2 NHẬT     6,670,000
227 Lốp Toyo 255/45R20 PXST2 NHẬT     5,600,000
228 Lốp Toyo 255/50R20 PXST2 NHẬT     6,230,000
229 Lốp Toyo 275/30 ZR20 PXTS NHẬT     7,030,000
230 Lốp Toyo 275/35ZR20 PXTS NHẬT     7,030,000
231 Lốp Toyo 275/40R20 PXST2/PXTSS NHẬT     7,290,000
232 Lốp Toyo 275/45R20 PXTSS NHẬT     7,790,000
233 Lốp Toyo 275/55R20 OPAT/OPHT NHẬT     7,140,000
234 Lốp Toyo 285/25R20 PXT1R NHẬT     7,610,000
235 Lốp Toyo 285/50R20 OPAT NHẬT     7,140,000
LAZANG – VÀNH 21
236 Lốp Toyo 255/30ZR21 PXT1R NHẬT     6,570,000
LAZANG – VÀNH 22
237 Lốp Toyo 285/25ZR22 PXT1R NHẬT     8,340,000
238 Lốp Toyo 295/25ZR22 PXT1R NHẬT     8,460,000
238 Lốp Toyo 295/25ZR22 PXT1R NHẬT     8,460,000

 

————————————————————-

 

Bảng giá lốp ô tô Toyo Malaysia ( bao gồm thuế VAT 10%)
STT
KÍCH CỠ – SIZE
MÃ GAI
XUẤT XỨ
           GIÁ BÁN
LAZANG – VÀNH 14
1 Lốp Toyo 175/65 R14 NE03 MALAYSIA               1,250,000
2 Lốp Toyo 175/70R14 NE03 MALAYSIA               1,210,000
3 Lốp Toyo 185/60 R14 NE03 MALAYSIA               1,380,000
4 Lốp Toyo 185/65 R14 NE03 MALAYSIA               1,300,000
5 Lốp Toyo 185/70 R14 NE03 MALAYSIA               1,280,000
6 Lốp Toyo 195/70 R14 NE03 MALAYSIA               1,250,000
LAZANG – VÀNH 15
7 Lốp Toyo 175/65 R15 NE03 MALAYSIA               1,450,000
8 Lốp Toyo 185/55 R15 NE03 MALAYSIA               1,570,000
9 Lốp Toyo 185/55 R15 TYDRB MALAYSIA               1,320,000
10 Lốp Toyo 185/60 R15 NE03 MALAYSIA               1,380,000
11 Lốp Toyo 185/65 R15 NE03 MALAYSIA               1,460,000
12 Lốp Toyo 195/50 R15 TYDRB MALAYSIA               1,460,000
13 Lốp Toyo 195/55 R15 TYDRB MALAYSIA               1,350,000
14 Lốp Toyo 195/60 R15 NE03 MALAYSIA               1,450,000
15 Lốp Toyo 195/65 R15 NE03 MALAYSIA               1,480,000
16 Lốp Toyo 205/65 R15 NE03 MALAYSIA               1,500,000
LAZANG – VÀNH 16
17 Lốp Toyo 185/55 R16 NE03 MALAYSIA               1,640,000
18 Lốp Toyo 195/50 R16 TYDRB MALAYSIA               1,460,000
19 Lốp Toyo 195/55 R16 NE03 MALAYSIA               1,790,000
20 Lốp Toyo 205/55 R16 NE03 MALAYSIA               1,870,000
21 Lốp Toyo 205/55 R16 TYDRB MALAYSIA               1,380,000
22 Lốp Toyo 205/60 R16 NE03 MALAYSIA               1,750,000
23 Lốp Toyo 215/60 R16 NE03 MALAYSIA               1,830,000
24 Lốp Toyo 215/65 R16 OPUT MALAYSIA               2,420,000
25 Lốp Toyo 215/70 R16 OPUT MALAYSIA               2,300,000
26 Lốp Toyo 225/55 R16 NE03 MALAYSIA               2,070,000
27 Lốp Toyo 225/60 R16 NE03 MALAYSIA               1,930,000
28 Lốp Toyo 245/70 R16 OPUT MALAYSIA               2,560,000
29 Lốp Toyo 255/70 R16 OPUT MALAYSIA               2,630,000
30 Lốp Toyo 265/70 R16 OPUT MALAYSIA               2,760,000
LAZANG – VÀNH 17
31 Lốp Toyo 205/50 R17 NE03 MALAYSIA               2,160,000
32 Lốp Toyo 205/50 R17 TYDRB MALAYSIA               1,790,000
33 Lốp Toyo 215/45 R17 NE03 MALAYSIA               2,270,000
34 Lốp Toyo 215/45 R17 TYDRB MALAYSIA               1,920,000
35 Lốp Toyo 215/50 R17 NE03 MALAYSIA               2,260,000
36 Lốp Toyo 215/50 R17 TYDRB MALAYSIA               1,840,000
37 Lốp Toyo 215/55 R17 NE03 MALAYSIA               2,160,000
38 Lốp Toyo 225/45 R17 NE03 MALAYSIA               2,440,000
39 Lốp Toyo 225/45 R17 TYDRB MALAYSIA               2,040,000
40 Lốp Toyo 225/50 R17 TYDRB MALAYSIA               1,820,000
41 Lốp Toyo 225/55 R17 NE03 MALAYSIA               2,290,000
42 Lốp Toyo 225/65 R17 OPUT MALAYSIA               2,920,000
43 Lốp Toyo 235/45 R17 NE03 MALAYSIA               2,760,000
44 Lốp Toyo 235/60 R17 OPUT MALAYSIA               2,820,000
45 Lốp Toyo 245/65 R17 OPUT MALAYSIA               2,950,000
46 Lốp Toyo 255/65 R17 OPUT MALAYSIA               2,920,000
47 Lốp Toyo 265/65 R17 OPUT MALAYSIA               3,100,000
LAZANG – VÀNH 18
48 Lốp Toyo 225/60 R18 OPUT MALAYSIA               3,200,000
49 Lốp Toyo 235/55 R18 OPUT MALAYSIA               3,450,000
50 Lốp Toyo 265/60 R18 OPUT MALAYSIA               3,980,000
LAZANG – VÀNH 20
51 Lốp Toyo 255/50 R20 PXST2 MALAYSIA               4,820,000
52 Lốp Toyo 285/50 R20 PXST2 MALAYSIA               4,790,000